Brahma Kadigina


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
brahma kaDigina paadamu
brahmamu thaane paadamu (brahma)

Charanam 1
chelagi vasudha golichina nee paadamu
bali thala moapina paadamu
thalakoaka gaganamu thannina paadamu
balaripu gaachina paadamu (brahma)

Charanam 2
kaamini paapamu kaDigina paadamu
paamu thalaniDina paadamu
praemapu Sreesathi pisikeDi paadamu
paamiDi thuragapu paadamu (brahma)

Charanam 3
parama yogulaku pari pari vidhamula
varamosageDi nee paadamu
thiruvenkaTagiri Siramani choopina
parama padamu nee paadamu (brahma)

പല്ലവി
ബ്രഹ്മ കഡിഗിന പാദമു
ബ്രഹ്മമു താനെ പാദമു (ബ്രഹ്മ)

ചരണം 1
ചെലഗി വസുധ ഗൊലിചിന നീ പാദമു
ബലി തല മോപിന പാദമു
തലകോക ഗഗനമു തന്നിന പാദമു
ബലരിപു ഗാചിന പാദമു (ബ്രഹ്മ)

ചരണം 2
കാമിനി പാപമു കഡിഗിന പാദമു
പാമു തലനിഡിന പാദമു
പ്രേമപു ശ്രീസതി പിസികെഡി പാദമു
പാമിഡി തുരഗപു പാദമു (ബ്രഹ്മ)

ചരണം 3
പരമ യൊഗുലകു പരി പരി വിധമുല
വരമൊസഗെഡി നീ പാദമു
തിരുവെങ്കടഗിരി ശിരമനി ചൂപിന
പരമ പദമു നീ പാദമു (ബ്രഹ്മ)

Coming soon
The holy foot of Lord Venkateswara which is washed by Lord Brahma with the holy water is sacred! The same feet has blessed the king Mahabali and liberated Ahalya from the curse. The feet which Lakshimi Devi used to massage has took away the pride of Kaliya( the snake king). The same feet which blessed so many saints, has made Thiruvengidagiri a holy place.