Ramaninne


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
raamaa! ninnae namminaanu nijamuga seethaa (raamaa)

Anupallavi
kaama janaka kamaneeya vadana nanu kaavavaea,
kaaruNya jaladhae; (raamaa)

Charanam 1
saara! saamaadivaedasaaraa! santhatha budha
vihaara raajitha muktha-
haara! kanaka kaeyooradhara! suguNa paaraavaara!
suraaraadhithapada! (raamaa)

Charanam 2
dheera sujana hRth panj#jarakeera! nee padabhakthi
maakeera! madanasundaraakaara!
danujasamhaara! dushTa janadoora!
raghukuloaddhaara! uddhaara! (raamaa)

Charanam 3
raajaraaja vanditha! bhoojaanaayaka!
surasamaajaSreekara! thyaagaraaja-
maanasasaroajakusumadeenakara!
pamkthirathharaajathanaya! Sree (raamaa)

പല്ലവി
രാമാ! നിന്നേ നമ്മിനാനു നിജമുഗ സീതാ (രാമാ)

അനുപല്ലവി
കാമ ജനക കമനീയ വദന നനു കാവവേ,
കാരുണ്യ ജലധേ; (രാമാ)

ചരണം 1
സാര! സാമാദിവേദസാരാ! സന്തത ബുധ
വിഹാര രാജിത മുക്ത-
ഹാര! കനക കേയൂരധര! സുഗുണ പാരാവാര!
സുരാരാധിതപദ! (രാമാ)

ചരണം 2
ധീര സുജന ഹൃത് പഞ്ജരകീര! നീ പദഭക്തി
മാകീര! മദനസുന്ദരാകാര!
ദനുജസംഹാര! ദുഷ്ട ജനദൂര!
രഘുകുലോദ്ധാര! ഉദ്ധാര! (രാമാ)

ചരണം 3
രാജരാജ വന്ദിത! ഭൂജാനായക!
സുരസമാജശ്രീകര! ത്യാഗരാജ-
മാനസസരോജകുസുമദീനകര!
പംക്തിരഥരാജതനയ! ശ്രീ (രാമാ)

Coming soon
Hey Rama! I have dedicated my entire faith in you. You are the supreme soul of this universe. Oh God! You are the whole entity of vedas which leads to salvation. You provide your wise devotee the ultimate happiness. You are the parrot that lives in the cage in their heart. All deva adore you who destroy the demons. The wicked people can’t reach you. You are the one who makes the raghuvamsa the most glorious. Kubera used to worship you. Hey Seethakantha! You are the sun by whom the lotus like heart of Thyagaraja blossomed.