Visweswara Darsana


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Sthaayi
viSwaeSwara darsan kar chaloa man thum kaasee
viSwaeSwara darsan jab keenhoa bahu
praema sahitha
kaaTae karuNa nidhaana janan maraNa phaasee

Anthara 1
chahathi jinkae puree moa gamgaa paya kae
samaan vaakae
thaT ghaath ghaath bhar rahae sanyaasee

Anthara 2
bhasma amga bhuja thrishool ur mae lasae naag
maal
girijaa ardhang# dharae thribhuvan jin daasee

Anthara 3
padmanaabha kamala nayana thrinayana Sambhu mahaeS
bhajae ina doa swaroopa rahiyae avinaaSee

പല്ലവി
വിശ്വേശ്വര ദർസൻ കർ ചലോ മൻ തും കാസീ
വിശ്വേശ്വര ദർസൻ ജബ് കീൻഹോ ബഹു
പ്രേമ സഹിത
കാടേ കരുണ നിധാന ജനൻ മരണ ഫാസീ

അന്തര 1
ചഹതി ജിങ്കേ പുരീ മോ ഗംഗാ പയ കേ
സമാൻ വാകേ
തട് ഘാത് ഘാത് ഭർ രഹേ സന്യാസീ

അന്തര 2
ഭസ്മ അംഗ ഭുജ ത്രിഷൂൽ ഉർ മേ ലസേ നാഗ്
മാൽ
ഗിരിജാ അർധങ് ധരേ ത്രിഭുവൻ ജിൻ ദാസീ

അന്തര 3
പദ്മനാഭ കമല നയന ത്രിനയന ശംഭു മഹേശ്
ഭജേ ഇന ദോ സ്വരൂപ രഹിയേ അവിനാശീ

Coming soon
Oh Mind! Come and see Visweswara! The one who had the perception of Visweswara , need not be entangled in the gordian knots of life. He will cut away all those knots. So many saints like Ganga are waiting for his presence. All of them are the servants of you, who wear holy ashes on body and garland of snakes on his neck and carry trident in his hand. Hey Padmanabha! The lotus like eyed God! Maheswara! The one who worships the Sankaranarayanamoorthy the combination of you both (Lord Vishnu and Siva)