Melukovayya


EnglishMalayalamOriginalMeaning
Pallavi
melukoavayya! mammaelukoa raama!

Anupallavi
maelaina seethaasamaetha! naabhaagyamaa! (melukoavayya)

Charanam 1
naaradaadulu ninnu koari nee mahima lavvaariga
baaDuchunnaripuDu thella
vaara gaavach_chinadi Sree raama! navaneetha
ksheeramulu baaguga naaragimpanu vaega (melukoavayya)

Charanam 2
phaNiSayana! yanimisharamaNu looDigamusaeya
aNukuvaga niNDaaru praNuthi jaesedaru
maNimayaabharaNamulai yaNimaadu liDu
deepamaNulu thelupaayanu tharaNivamSa
varathilaka (melukoa)

Charanam 3
raajaraajaeSwara! bharaajamukha! saakaetha raaja!
sadguNa thyaagaraajanutha charaNa!
raajanya! vibudhagaNa raajaadulella ninu
poojimpa gaachina reejagamu
paalimpa (melukoa)

പല്ലവി
മെലുകോവയ്യ! മമ്മേലുകോ രാമ!

അനുപല്ലവി
മേലൈന സീതാസമേത! നാഭാഗ്യമാ! (മെലുകോവയ്യ)

ചരണം 1
നാരദാദുലു നിന്നു കോരി നീ മഹിമ ലവ്വാരിഗ
ബാഡുചുന്നരിപുഡു തെല്ല
വാര ഗാവച്ചിനദി ശ്രീ രാമ! നവനീത
ക്ഷീരമുലു ബാഗുഗ നാരഗിമ്പനു വേഗ (മെലുകോവയ്യ)

ചരണം 2
ഫണിശയന! യനിമിഷരമണു ലൂഡിഗമുസേയ
അണുകുവഗ നിണ്ഡാരു പ്രണുതി ജേസെദരു
മണിമയാഭരണമുലൈ യണിമാദു ലിഡു
ദീപമണുലു തെലുപായനു തരണിവംശ
വരതിലക (മെലുകോ)

ചരണം 3
രാജരാജേശ്വര! ഭരാജമുഖ! സാകേത രാജ!
സദ്ഗുണ ത്യാഗരാജനുത ചരണ!
രാജന്യ! വിബുധഗണ രാജാദുലെല്ല നിനു
പൂജിമ്പ ഗാചിന രീജഗമു
പാലിമ്പ (മെലുകോ)

Coming soon
Hey Rama! The beloved of Sita Devi! It is time to wake up to save the world. Please have the milk. Narada and all others praising you. Oh God! The one reclining on Anantha! The celestial nymphs are waiting to serve you. Hey Suryavamsarathname (gem of Suryavamsa)! The lights glowing like prowess are started to fade. A great crowd including kings and celestials are waiting for your blessings.